FANDOM


Kimon Tonkou no Jin IG-09-057Kimon Tonkou no Jin
IG-09-057
Tên tiếng Nhật 奇門遁甲の陣
Mã thẻ IG-09-057
Thông tin
Loại thẻ Sonota-O-Icon Sonota
Độ hiếm R
Điểm BCP 400


  • Fei: "Đây là... trận pháp lừng danh của vị quân sư nổi tiếng lịch sử Gia Cát Lượng..."

IG-09-057 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Chrono Stone: Nhiệt Phong, ra mắt ngày 06/12/2012.

Mô tả

Hình trên thẻ là Taiyou trong trạng thái Mixi-max với Gia Cát Lượng và đang chỉ huy cho các đồng dội thực hiện chiến thuật Kimon Tonkou no Jin bao vây Zanark.

Hiệu ứng

『Lượt đấu chiến thuật』【Lượt của đối phương: Bạn phải có thẻ cầu thủ Amemiya Taiyou trên sân】

Trong lượt tranh chấp của lượt đấu đó, đối thủ của bạn sẽ không thể vượt qua cánh có Amemiya Taiyou.